Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) dalej RODO, informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „STUDIO DENTIST I CO.” Piotr Matuszek ul. Młyńska 2,47-300 Krapkowice, REGON: 530983179, NIP: 7561333932,
 • W sprawie ochrony danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z nami pod numerem tel.:77 407 80 30,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia RODO oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h rozporządzenia RODO,
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy wykonujący prace protetyczne,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:
  • dokumentacja zakończona przechowywana jest w archiwum przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Wyjątkiem jest tu dokumentacja w przypadku śmierci pacjenta wynikającego z uszkodzenia ciała lub zatrucia (30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgon nastąpił),
  • zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją (10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrobiono zdjęcie),
  • skierowania na badania lub zlecenia pacjenta (5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowania lub zlecenia).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń usług medycznych.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.